Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Sorenti.pl
§ 1


1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Sorenti.pl (dalej: „Serwis”).
2.    Administratorem serwisu jest Makarony Polskie S.A. (dalej: „Administrator”).
3.    Użytkownikami Serwisu są wszystkie osoby, które korzystają z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”).
4.    Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom bezpłatne przeglądanie katalogu produktów Makaronów Polskich S.A. oraz przepisów kulinarnych związanych z tymi produktami.
5.    Administrator może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników zamieszczając stosowną informację w Serwisie z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
6.    Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić:


a.    hardware,
b.    połączenie z siecią Internet,
c.    przeglądarkę internetową.


7.    Wymagania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:


a.    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 3 lub nowsza, Internet Explorer 7 lub nowszy, Google Chrome 9 lub nowszy, Apple Safari 5 lub nowsze.
b.    Flash: wszystkie przeglądarki wymienione w pkt. d powyżej powinny mieć zainstalowany Flashpalyer w wersji 10 lub nowszej.


§ 2


1.    Cała zawartość Serwisu, w tym w szczególności logotypy, elementy graficzne, dźwiękowe, zdjęcia itp., jest chroniona prawami autorskimi i można z niej korzystać wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Znaki towarowe i logo prezentowane w Serwisie są znakami towarowymi Makarony Polskie S.A. Żadna informacja znajdująca się w Serwisie nie może być interpretowana, w sposób dorozumiany w jakikolwiek sposób, jako licencja lub zezwolenie na użycie jakiegokolwiek znaku towarowego prezentowanego w Serwisie bez pisemnej zgody podmiotu będącego właścicielem takiego znaku towarowego.


§ 3


1.    Administrator, ani żadne inne podmioty zaangażowane w tworzenie Serwisu, nie ponoszą odpowiedzialności za:


a.    jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym odczytem albo zapisem danych;
b.    przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, a w szczególności zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora oraz z przyczyn technicznych, takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn definiowanych jako siła wyższa, a w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;


2.    Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Administratora w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu rozbudowy lub konserwacji oraz krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.


§ 4


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu powinny zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sorenti@makarony.pl.
2.    Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości elektronicznej z reklamacją.
3.    O wyniku rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.


§ 5


1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2011 r.
2.    Korzystanie z Serwisu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.
3.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowego regulaminu w Serwisie.